นโยบายการรับประกันคุณภาพยางรถยนต์ “ดีเลี่ยม”

1120 วัน เคลม 100 %
 • รับประกันยาง 120 วัน เฉพาะรุ่น IA-110, IA-182, IA-183, IA-152, IT-203, IT-206 และ IA-207 ยกเว้นรุ่น KU-253, KU-255
 • ในกรณีเช่น ถูกของมีคมบาด ตำ หรือ แก้มยางบวมซึ่งเกิดจากการกระแทก
 • เมื่อเปลี่ยนยาง “ดีเลี่ยม” ขนาดเดียวกัน 4 เส้น ต่อ 1 คันรถ วัน เวลาเดียวกัน ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผ่าน บริษัทเจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป เท่านั้น
 • กรณีที่สามารถปะซ่อมได้ จะต้องปะซ่อมก่อน หากความเสียหายใหญ่เกินปะซ่อม จึงจะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่
 • ลูกค้าจะต้องนำยางที่ชำรุด,ใบเสร็จรับเงิน มาแสดงกับตัวแทนจำหน่าย โดยรหัสประจำตัวยาง (Serial Number) และทะเบียนรถยนต์ จะต้องตรงกันกับที่กรอกรายละเอียดบนเว็บไซต์ www.deliumtirethailand.com/warranty บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกัน กรณียางเสียหายจนไม่สามารถอ่านดูเลขประจำตัวยางได้
 • บริษัทจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ กรณีไม่มียางรุ่นและขนาดเดิม บริษัทฯ จะใช้ยางรุ่นอื่นที่เทียบเท่ามาทดแทน
 • บริษัทจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้สูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระยะเวลา 120 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งยางใหม่ที่ได้รับการชดเชย จะเป็นส่วนของลูกค้าที่ชำระ ไม่เกี่ยวกับทางบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลมยาง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น
2รับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต
 • การรับประกันผลิตภัณฑ์ยาง “ดีเลี่ยม” นี้ มีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร นับจากการติดตั้ง
 • ยางที่นำมาใช้สิทธิ์การรับประกันทุกเส้นต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ ว่าความเสียหายของยางเกิดจากปัญหาการออกแบบ การผลิต และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยางเท่านั้น
 • ยางที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน จะได้รับค่าชดเชยโดยคำนวณจากร่องความลึกของดอกยางที่เหลือดังนี้

จำนวนในการชดเชย = ความลึกของดอกยางที่เหลือ (มม.) -1.6 x ราคายาง
                                    ความลึกเดิมของดอกยาง (มม.) -1.6

หมายเหตุ : ราคายาง หมายถึง ราคาในใบราคา (Price list) ของบริษัท (มิใช่รายการส่งเสริมการขาย)

โดยท่านจะได้รับมูลค่าชดเชยเป็นส่วนลดสำหรับการซื้อยาง “ดีเลี่ยม” เส้นใหม่ และจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น โดยหลังจากการชดเชย ผลิตภัณฑ์ยางจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่มีข้อพิพาท ลูกค้าจะต้องยินยอนให้มีการตรวจสอบยางเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายเพื่อความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

การรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต หากยางเกิดความเสียหายหรือชำรุด จะไม่ได้รับการพิจารณาชดเชยและถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด จากปัญหาและสาเหตุดังต่อไปนี้

 • ยางที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเสียหายจากการเฉี่ยวชน หรือ อุบัติเหตุ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการตั้งใจ ความประมาท การเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนรูป ถูกโจรกรรม อัคคีภัย การสัมผัสถูกสารเคมีบางชนิดหรือความเสียหายโดยธรรมชาติอื่นๆ
 • ยางที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการใช้ลมยางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ ตั้งศูนย์ไม่ถูกต้อง หรือยางเสียหายเนื่องจากการใส่และการถอดประกอบที่ไม่ถูกวิธี หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในยางขณะประกอบหรือตั้งศูนย์
 • ยางที่ถูกซ่อมแซมเซาะร่องดอกใหม่
 • ยางที่รหัสประจำตัวยาง (Serial Number) ที่ปรากฏบนยางถูกแก้ไข ลบ หรือ ถูกทำลาย และ/หรือใบรับประกันสินค้าถูกแก้ไข หรือไม่ตรงกัน
 • ยางที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันยางบนเว็บไซต์ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ติดตั้งยาง
3หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อขอรับประกันยาง
  ลูกค้านำยางที่ต้องการเคลมพร้อมหลักฐานการซื้อ เช่นใบเสร็จรับเงิน กับทะเบียนรถยนต์ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มาแสดงกับตัวแทนจำหน่ายที่แต่งตั้งโดยบริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ปเท่านั้น